TĘCZOWA DOLINA OGLASZA NABÓR do projektu:

,,Zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowego żłobka w Kluczborku.”

W ramach projektu na lata 2014-2020
Oś priorytetowa : Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.06 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego, realizowanego w okresie od 2019-2020

Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku do 3 roku życia, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka , tj. osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich oraz osoby osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący), zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie gminy Kluczbork.

Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie w zakresie bezpłatnej opieki żłobkowej nad dziećmi i bezpłatnego wyżywienia. W ramach projektu również bezpłatnie realizowane będą zajęcia dodatkowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci.

Kryterium udziału w projekcie tj. posiadanie statusu osoby powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim.

Całkowita wartość projektu to 222 404,05
Wkład Funduszy Europejskich 200 163,63

KARTĘ ZGŁOSZENIA można pobrać na Tutaj
oraz w siedzibie Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Dolina

ul. Miarki 1
46-200 Kluczbork
Tel. 533 637 333,

KARTĘ ZGŁOSZENIA MOŻNA SKŁADAĆ CODZIENNIE W GODZINACH PRACY PRZEDSZKOLA

6.45 – 17.00
ORAZ wysłać e-mail: npp.teczowadolina@wp.pl

REGULAMIN